DOKUMENTY SZKOŁY

   

 

       STATUT SZKOŁY

      WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

      PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY


      REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY

      REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

      REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

      REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


     WYMAGANIA EDUKACYJNE

     OCENA ZACHOWANIA - (wykaz cech i postaw podlegających ocenie)